Keluarga Nabi Muhammad SAW

Istri-istri Nabi SAW

Khadijah binti Khuwailid adalah istri beliau yang pertama, yang menikahkan beliau dengannya adalah Khuwailid bin Asad (namun ada yang mengatakan bahwa yang menikahkannya adalah saudara laki-laki  Khadijah yang bernama ‘Amr bin Khuwailid). Rasulullah SAW memberi mas kawin kepadanya sebanyak dua puluh ekor unta yang masih muda. Semua putra Rasulullah SAW lahir dari Khadijah, kecuali Ibrahim.

Rasulullah SAW wafat dengan meninggalkan 9 istri. Ibnu Hisyam menyebutkan : Menurut yang diceritakan kepadaku dari Ahli Ilmu bukan hanya dari seorang saja, mereka (istri-istri Nabi SAW ketika beliau wafat) berjumlah 9 orang :

1. ‘Aisyah binti Abu Bakar,

2. Hafshah binti ‘Umar bin Al-Khaththab,

3. Ummu Habibah binti Abu Sufyan bin Harb,

4. Ummu Salamah binti Abu Umayyah bin Mughirah,

5. Saudah binti Zam’ah bin Qais,

6. Zainab binti Jahsy bin Riaab,

7. Maimunah binti Al-Harits bin Hazm,

8. Juwairiyah binti Al-Harits bin Abu Dliraar,

9. Shafiyah binti Huyaiy bin Akhthab.

[Sirah Ibnu Hisyam juz 6, hal. 56]

 

Istri yang dicerai sebelum digauli:

1.Asmaa’ binti Nu’man Al-Kindiyyah.

2.‘Amrah binti  Yazid Al-Kilaabiyyah

 

Beliau juga meninggalkan dua jariyah, yaitu :

1. Mariyah binti Syam’un Al-Qibthiyah, yang melahirkan Ibrahim.

2. Raihanah binti Zaid Al-Quradhiyah

Ibnu Hisyam meriwayatkan bahwa semua istri beliau ada tiga belas orang.

Putra-putri Rasulullah SAW

Dari pernikahan beliau dengan Khadijah, beliau mendapatkan 6 anak :

1. Al-Qasim

2. Zainab

3. Ruqayyah

4. Ummu Kultsum

5. Fathimah

6. ‘Abdullah (yang disebut juga Ath-Thayyib dan Ath-Thahir)

7. Ibrahim

Ibrahim dilahirkan di Madinah pada tahun 8 Hijriyah. Ia dilahirkan dari seorang ibu bernama Mariyah Al-Qibthiyah. Ibrahim meninggal ketika masih kecil, ketika baru berumur 18 bulan. Ketika itu terjadi gerhana matahari.

 

Para cucu Rasululah SAW

Semua cucu Rasulullah SAW adalah keturunan dari putri beliau, karena putra beliau yang laki-laki semuanya meninggal ketika masih kecil. Cucu Nabi SAW adalah sebagai berikut :

1. ‘Ali bin Abul ‘Ash

2. Umaamah binti Abul ‘Ash

3. ‘Abdullah bin ‘Utsman bin ‘Affan

4. Hasan bin ‘Ali bin Abu Thalib

5. Husain bin ‘Ali bin Abu Thalib

6. Muhsin bin ‘Ali bin Abu Thalib

7. Zainab binti ‘Ali bin Abu Thalib

8. Ummu Kultsum binti ‘Ali bin Abu Thalib

 

Para paman Nabi SAW

(saudara laki-lakinya ‘Abdullah bin ‘Abdul Muththalib, ayah Nabi Muhammad SAW)

  1. Al-Haarits

  2. Qutsam

  3. Abu Thalib

  4. Az-Zubair

  5. Abdul Ka’bah

  6. Hamzah (muslim)

  7. Al-Muqowwam

  8. Al-Mughiirah

  9. Abu Lahab

10. Al-Ghiidaaq

11. Dliroor

12. Al-‘Abbas (muslim)

 

Para bibi Nabi SAW

(saudara perempuan ‘Abdullah bin ‘Abdul Muththalib, ayah Nabi Muhammad SAW}

1. Ummu Hakim (Al-Baidloo’)

2. Barroh

3. Arwaa

4. Umaimah

5. ‘Atikah

6. Shofiyah (muslimah)

 

Dari paman dan bibi Nabi SAW di atas yang seayah seibu dengan ‘Abdullah ayah Rasulullah SAW adalah :

1. Abu Thalib

2. Az-Zubair

3. Abdul Ka’bah

4. Ummu Hakim

5. Barroh

6. Arwaa

7. Umaimah

8. ‘Atikah

 

Ibu-ibu yang pernah mengasuh Nabi SAW

Ibu-ibu yang pernah merawat dan mengasuh Nabi SAW semasa kecilnya adalah :

1.   Aminah binti Wahab bin Abdu manaf bin Zuhrah bin Kilaab, ibu beliau SAW.

2.   Tsuwaibah (yang juga ibu susu beliau)

3.   Halimah As-sa’diyah (juga ibu susu beliau)

4.   Syaimaa’ anak perempuan Halimah As-Sa’diyah yang juga merupakan saudara sepesusuan Nabi SAW (ia mengasuhnya bersama ibunya).

5.   Ummu Aiman Barakah Al-Habasyiyah, seorang hamba  sahaya yang beliau warisi dari ayah beliau. Ummu Aiman ini yang beliau nikahkan dengan Zaid bin Haritsah, lalu mempunyai anak bernama Usamah bin Zaid.

 

Ibu susu Nabi SAW

1.   Tsuwaibah, seorang hamba sahaya Abu Lahab yang sudah dimerdekakan. Tetapi ia hanya menyusui beliau dalam beberapa hari saja. Waktu itu Tsuwaibah juga menyusui seorang anak yang bernama ‘Abdullah bin Abdul Asad Al-Makhzumiy (Abu Salamah), disamping menyusui anaknya sendiri yang bernama Masruh.

2.   Halimah As-Sa’diyah, seorang perempuan dari qabilah Bani Sa’ad. Setelah Nabi SAW disusui beberapa hari oleh Tsuwaibah, kemudian beliau disusui oleh Halimah As-Sa’diyah. Pada waktu itu Halimah sedang menyusui anaknya sendiri yang bernama ‘Abdullah (saudaranya Anisah dan Syaimaa’) anaknya Al-Haarits bin ‘Abdul ‘Uzza bin Rifaa’ah As-Sa’diy. Halimah As-Sa’diyah menyusui Nabi SAW hampir dua tahun, disamping itu Halimah As-Sa’diyah juga pernah menyusui Hamzah bin ‘Abdul Muththalib selama satu hari. Disamping itu Halimah As-Sa’diyah juga pernah menyusui Abu Sufyan bin Al-Haarits bin ‘Abdul Muththalib (anak paman Nabi SAW).

 

Saudara sepesusuan Nabi SAW

1. ‘Abdullah bin Abdul Asad Al-Makhzumiy

2. Masruh

3. Hamzah bin ‘Abdul Muththalib

4. ‘Abdullah bin Al-Haarits

5. Anisah binti Al-Haarits

6. Syaimaa’ binti Al-Haarits

7. Abu Sufyan bin Al-Haarits bin ‘Abdul Muththalib

 

Nasab Rasulullah SAW

Di dalam kitab Sairu A’laamin Nubalaa’ oleh Imam Adz-Dzahabiy bagian Sirah Nabawiyah juz 1, hal. 29 nasab Nabi SAW disebutkan sebagai berikut :

Muhammad Rasulullah, Abul Qasim, penghulu para Rasul dan penutup para Nabi, beliau adalah Muhammad bin ‘Abdullah bin ‘Abdul Muththalib (nama aslinya Syaibah) bin Haasyim (nama aslinya ‘Amr) bin ‘Abdi Manaaf (nama aslinya Mughirah) bin Qushaiy (nama aslinya Zaid) bin Kilaab, bin Murrah, bin Ka’ab, bin Luaiy, bin Ghaalib, bin Fihr, bin Maalik, bin Nadlr, bin Kinaanah, bin Khuzaimah, bin Mudrikah (nama aslinya ‘Aamir) bin Ilyaas, bin Mudlar, bin Nizaar, bin Ma’add bin ‘Adnaan. [Sairu A’laamin Nubalaa’ juz 1, hal. 29, nasab beliau ini sama dengan yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam Zaadul Ma’aad juz 1, hal. 71]. Sedangkan ‘Adnaan adalah keturunan Isma’il bin Ibrahim AS, namun tidak diketahui antara ‘Adnaan sampai Nabi Isma’il ini sudah selang berapa generasi.

Silsilah keluarga

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *